คลังเก็บบล็อก

บันทึกคะแนนและผลการเรียน นักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2559

joc2016-m5-t2

บันทึกคะแนนและผลการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6, 5/7

ปีการศึกษา 2559

Read the rest of this entry

Advertisements

บันทึกการส่งงาน นักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2559

joc2016-m5-t2

บันทึกการส่งงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6, 5/7

ปีการศึกษา 2559

Read the rest of this entry

บันทึกการมาเรียน นักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2559

joc2016-m5-t2

บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6, 5/7

ปีการศึกษา 2559

Read the rest of this entry

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทความวิจัย)

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จตุรภัทร ประทุม
ครูชำนาญการ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
Website: http://www.jaturapad.com, E-mail: jaturapad@gmail.com

————————————————————————–

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีค่าสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

ผลการวิจัยครั้งนี้คือ 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม มีประสิทธิภาพ 82.54/81.92 2) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่า 0.7056 คือ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.56 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การเขียนโปรแกรมภาษาซี

JOC

(ม.5) งานชิ้นที่ 3 – โปรแกรมแรกของฉัน

02-ภาระงาน/การบ้าน

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี (http://www.jaturapad.com)
 2. เลือก บทที่ 2 แนะนำภาษาซี
 3. เลือก 2.3 การติดตั้งโปรแกรมแปลภาษาซี
 4. เลือก โปรแกรมแรกของฉัน (การสร้างเอกสาร การบันทึกเอกสาร การคอมไฟล์ การรันโปรแกรม)
 5. ให้นักเรียน ศึกษา การสร้างโปรแกรมแรกของฉัน
 6. เขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกในชื่อ ชื่อนักเรียน01-hello-world.c
 7. นำ Code ที่ได้ไปเขียน บล็อก WordPress.com ของตนเอง
 8. นำ ที่อยู่เว็บไซต์บล็อกของนักเรียน มาส่งครู ในช่องแสดงความเห็น ด้านล่างต่อไป
 • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.5)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

|||||||
|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||
|||||||||
||||||
||||
|

JOC

(ม.5) แบบทดสอบ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2

02-ภาระงาน/การบ้าน

 

JOC

(ม.5) แบบทดสอบ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1

02-ภาระงาน/การบ้าน

JOC

(ม.5) งานชิ้นที่ 2 – แบบฝึกหัดที่ 1

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
  1. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซีแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง จงอธิบาย
  2. จงบอกความแตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์  และอินเตอร์พรีเตอร์
  3. ภาษาซีใช้ตัวแปลภาษาชนิดใด
 2. โดยตอบใน บล็อก WordPress.com ของตนเอง
 3. นำ ที่อยู่เว็บไซต์บล็อกของนักเรียน มาส่งครู ในช่องแสดงความเห็น ด้านล่างต่อไป
 • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.5)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

|||||||
|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||
|||||||||
||||||
||||
|

JOC

(ม.5) งานชิ้นที่ 1 – ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี

02-ภาระงาน/การบ้าน
คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
 1. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซีแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง จงอธิบาย
 2. จงบอกความแตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์  และอินเตอร์พรีเตอร์
 3. ภาษาซีใช้ตัวแปลภาษาชนิดใด
 • ให้นักเรียนเข้าตอบโดยใช้
  •  ชื่อผู้ใช้ของ WordPress.com  ของนักเรียน
  • หรือ ชื่อผู้ใช้ของ Facebook.com
 • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.5)  ได้ครับ

ทำตามภาพเคลื่อนไหว ที่แสดงวิธีการเข้าใช้งาน (เปลี่ยนจากเลือก ม.6 เป็นเลือก ม.5 )

howto-go-homework-anigif

JOC-Click4Homework-icon

JOC