ม.6

ม.6

joc2016-m6-t1

ภาคเรียนที่  1

  1. คำอธิบายรายวิชา
  2. บทเรียน
  3. Patwit Account นักเรียน ปีการศึกษา 2559
  4. บันทึกการมาเรียน
  5. ภาระงาน/การบ้าน (กำหนดงานผ่าน Facebook Group ของแต่ละห้อง)
  6. บันทึกการส่งงาน
  7. ผลงานนักเรียน
  8. บันทึกคะแนนและผลการเรียน

facebook_wallgroup608-ffacebook_wallgroup609-ffacebook_wallgroup610-f

JOC

 

โฆษณา
%d bloggers like this: