งานชิ้นที่ 1 – แบบฟอร์มข้อมูลของนักเรียน ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการตอบกลับ

แบบฟอร์มแจ้ง Facebook ของนักเรียน

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0An0JAFQX1nm6dFBpajBhYlZtTlIwc0UtcGktNTJoM3c&output=html

เมื่อนักเรียนตรวจสอบผลการส่งงานแล้ว พบว่า

1. ไม่มีคะแนน / ไม่ผ่าน / อยากแก้ไข 

แนวปฏิบัติคือ —-> ให้ส่งใหม่ อีกครั้ง หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขตามวิธีที่ถูกต้อง แล้วแจ้งครู

2. หากสงสัยในคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัิติ

แนวปฏิบัติคือ —-> ให้นักเรียนปรึกษาหรือแจ้งครู

 

Advertisements
%d bloggers like this: