งานชิ้นที่ 2 – รายงานเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี

ให้นักเรียน ทำรายงาน ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้

ภาระงาน รายงาน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี

 1. แนะนำภาษาซี    (เช่น ประวัติ ความเป็นมา ประโยชน์ เป็นต้น)
 2. องค์ประกอบของภาษาซี  (โครงสร้างภาษาซี รายละเอียดโปรแกรม)
 3. คำสั่งพื้นฐานภาษาซี (คำสั่ง พร้อมคำอธิบาย พร้อมตัวอย่าง อย่างน้อย 10 คำสั่ง)
 4. หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (อธิบายหลักการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนหรือวิธี เป็นต้น)
 5. การเขียนอัลกอริทึ่มแบบผังงาน (Flowchart) (อธิบายแบบผังงาน (Flowchart) ลัญลักษณ์ต่างๆ รูปแบบผังงาน เป็นต้น)

 

กำหนด ให้

 1. รายงาน
  – เป็นรูปเล่ม 1 เล่ม (งานคู่)
  – เป็นไฟล์เอกสารเวิร์ด ส่งทาง E-mail (งานเดี่ยว)
 2. กำหนดส่ง 14 วัน  (15 มิ.ย. 2555)
 3. รูปแบบรายงาน
  – ปก (ปกนอก ปกใน)
  – คำนำ
  – สารบัญ (สารบัญ, สารบัญตาราง, สารบัญรูปภาพ)
  – เนื้อหา
  – บรรณานุกรม, อ้างอิง  (อย่างน้อย 3 แหล่งข้อมูล)  

  • เช่น
  • ไม่ใช่
 4. ส่งทาง E-mail
  ให้ส่งที่     jaturapad@gmail.com
  รูปแบบการส่ง
  – ชื่อ-สกุลของนักเรียน
  – ห้องเรียน
  – เลขที่
  – Email ของนักเรียน เช่น pennyblack1840@hotmail.com
  – ชื่องานที่ส่ง เช่น งานที่ 2 รายงานเรื่องการใช้โปรแกรมภาษาซี
  – แนบไฟล์ งาน (อย่าลืม)
 5. รูปแบบปกรายงาน

(ปก)

รายงานเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี

 

 

เสนอ

ครูจตุรภัทร  ประทุม

 

 

 

โดย

1. ………………………………………………. เลขที่ ……………

2. ………………………………………………. เลขที่ …………….

(หมายเหตุ เรียงลำดับตามเลขที่สมาชกในกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษา 1

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมAdvertisements
%d bloggers like this: