ม.5

คำอธิบายรายวิชา

  • ศึกษา  วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม  แนวคิดและหลักการขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม      ตัวแปร  การลำดับคำสั่ง  การตรวจสอบเงื่อนไข   การควบคุมโปรแกรม  คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูล  การเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ  การเขียนสคริปต์  หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน  การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์    ดิจิตอลมาช่วยในการนำเสนองาน  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการตามหลักการทำโครงงาน  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติ  มีทักษะในการเขียนโปรแกรม  ทักษะการใช้คำสั่ง  ทักษะการซอฟต์แวร์   ทักษะการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในการนำเสนองาน  มีทักษะการจัดทำโครงงาน
  • เพื่อให้มีเข้าใจ  เห็นคุณค่า  จิตสำนึกและความรับผิดชอบ  การแก้ปัญหา    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการตามหลักการทำโครงงาน  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.4-6/5-7-13

รวม  4  ตัวชี้วัด

Advertisements
%d bloggers like this: