หน่วยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นกับงานตัดต่อวีดีโอ

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การตัดต่อวิดีโอ

ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี ่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ

Advertisements
%d bloggers like this: