01-บทเรียน

เนื้อหาบทเรียน

นักเรียนสามาถศึกษาด้วยตนเอง และปฏิบัติงานตามภาระงานที่กำหนดให้ เพื่อเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ก่อนการเรียนในห้องเรียน) และเป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ออนไลน์ตลอดเวลา และทุกสถานที่ที่นักเรียนสะดวก

 1. หน่วยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นกับงานตัดต่อวีดีโอ
 2. หน่วยที่ 2 เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์
 3. หน่วยที่ 3 เรื่อง ส่วนต่างๆของ Ulead VideoStudio
 4. หน่วยที่ 4 เรื่อง การใช้งาน Step Panel
 5. หน่วยที่ 5 เรื่อง การเรียกใช้งาน Menu Bar
 6. หน่วยที่ 6 เรื่อง การเรียกใช้งาน Options Panel
 7. หน่วยที่ 7 เรื่อง การเรียกใช้งาน Navigation Panel
 8. หน่วยที่ 8 เรื่อง การเรียกใช้งาน Project Timeline
 9. หน่วยที่ 9 เรื่อง การเรียกใช้งาน Library
 10. หน่วยที่ 10 เรื่อง การเรียกใช้งาน Effect
 11. หน่วยที่ 11 เรื่อง โครงงาน
โฆษณา
%d bloggers like this: