00-การสมัครอีเมล์ (E-mail)

00-การสมัครอีเมล์ (E-mail)

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการเรียนของนักเรียน ครูขอให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาเรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ จากใบความรู้ที่กำหนดให้
โดยเนื้อหาประกอบด้วย

  1. ความหมายและการทางานของอีเมล์

  2. รูปแบบและโครงสร้างของชื่ออีเมล์ในเบื้องต้น

  3. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอีเมล์

  4. การสมัครขอใช้อีเมล์

  5. การสมัครและการใช้งาน Hotmail.com

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ » ใบความรู้ เรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์

Advertisements
%d bloggers like this: