ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4

สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

รายวิชา  ง31201  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4

จำนวนเวลา  40  ชั่วโมง                              จำนวน  1.0  หน่วยกิต

1. คำอธิบายรายวิชา 

          รายวิชาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ง31201)  มีรายละเอียดของการเรียนการสอนดังนี้

          ศึกษาคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง  การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  การติดต่อสื่อสารการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

          ปฏิบัติการมีทักษะการใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การดูรายการแฟ้มข้อมูลการคัดลอกข้อมูล การป้อนข้อมูล การดูแลแฟ้มข้อมูล การอ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึก การจัดรูปแบบแผ่นบันทึก การขอดูรายการในแผ่นบันทึก การใช้แป้นพิมพ์ในงานเอกสารเบื้องต้น ทักษะการติดต่อสื่อสารการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ทักษะการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณธรรม

          รหัสตัวชี้วัด

                    ง 3.1   ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4   ม.4-6/8  ม.4-6/11

 รวม  5  ตัวชี้วัด

2. โครงสร้า้งรายวิชา


 

Advertisements
%d bloggers like this: