โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์

joc2014-m6-2

โครงงานคอมพิวเตอร์

 • รายวิชา  ง33202  โครงงานคอมพิวเตอร์
 • ประเภท  รายวิชาเพิ่มเติม 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
 • เวลา  40  ชั่วโมง
 • จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 • เวลาเรียน  2  ชั่วโมง / สัปดาห์
 • ครูผู้สอน  นายจตุรภัทร  ประทุม

1. คำอธิบายรายวิชา

ค้นคว้า หาข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนทำการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อันจะนำไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อหรือปัญหาสำหรับการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ค้นคว้าเอกสารทางด้านทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำโครงงานที่จะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

ศึกษาความหมาย วิธีการ ประเภท ขั้นตอนการทำ การออกแบบ การวางแผน เขียนและนำเสนอเค้าโครง เทคนิคการนำเสนอโครงงาน การเผยแพร่ผลงาน จัดทำโครงงานตามขั้นตอนการเขียนรายงานและนำเสนอโครงงานได้ โดยใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการทำโครงงาน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน และสามารถนำความรู้และผลงานโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. ผลการเรียนรู้

 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
 2. เห็นคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
 3. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงาน
 4. ระบุประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
 5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
 6. สามารถออกแบบวางแผนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
 7. เขียนเค้าโครง โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการทำได้
 8. นำเสนอผลงานเค้าโครง โครงงานคอมพิวเตอร์ได้
 9. ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ตามความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางคอมพิวเตอร์
 10. สามารถเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ และจัดทำเป็นเอกสารโครงงานที่สมบูรณ์
 11. เสนอผลงาน และแสดงผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณชนได้
 12. อธิบายสิ่งที่ได้รับจากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัดที่

5    การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
7    พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
9    ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
11  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
12  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

3. หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน หมายเหตุ
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน ppt pdf  pdf  
หน่วยที่ 2 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน      
หน่วยที่ 3 การดำเนินงานจัดทำโครงงาน      
หน่วยที่ 4 การนำเสนอโครงงาน

4. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. บล็อกสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ – อดิศักดิ์  ทิสานนท์

5. ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2555

 1. โครงงานสำรวจป่าไม้ในตำบลคำนาดี ตามรอยพ่อหลวง
 2. โครงงานมหัศจรรย์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (wonderful herbs for the health)
 3. โครงงาน Asian studies
 4. โครงงานการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

JOC

Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: