เทคโนโลยีสื่อผสม (การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น)

เทคโนโลยีสื่อผสม (การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น)

joc2014-m6

เทคโนโลยีสื่อผสม (การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น)

  • รายวิชา  ง33201  เทคโนโลยีสื่อผสม (การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น)
  • ประเภท  รายวิชาเพิ่มเติม 
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
  • เวลา  40  ชั่วโมง
  • จำนวน  1.0  หน่วยกิต
  • เวลาเรียน   2  ชั่วโมง / สัปดาห์
  • ครูผู้สอน    นายจตุรภัทร  ประทุม

 

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสมอุปกรณ์แสดงผลกราฟฟิก การแสดงผลด้วยภาพ การแสดงผลด้วยเสียง วีดีโอ อุปกรณ์ประกอบและฝึกปฏิบัติการนาเสนอข้อมูลแบบสื่อประสมเช่นการสร้างภาพ การสร้างเสียงข้อความเคลื่อนไหวการเชื่อมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มมาดำเนินการคัดลอกข้อมูลการย้ายข้อมูลปฏิบัติการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียและกราฟฟิก นำไปประยุกต์ใช้ในงานการนาเสนอ ด้วยความรับผิดชอบขยัน อดทนซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

2. ผลการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการทางานเบื้องต้นของการตัดต่อวิดีโอได้
2. อธิบายส่วนประกอบและหลักการทางานของโหมดต่างๆในโปรแกรมได้
3. สามารถออกแบบและสร้างงานด้วย Movie Wizard ได้
4. สามารถออกแบบและสร้างงานด้วย Video Studio Editor ได้
5. สามารถโหลดไฟล์เข้ามาใช้งานใน Library ได้
6. สามารถตัดต่อและแก้ไขไฟล์วิดีโอได้
7. ใส่เทคนิคพิเศษให้งานวิดีโอในรูปแบบที่กาหนดได้
8. ซ้อนวิดีโอโดยการเพิ่ม Overlay และปรับเปลี่ยนตาแหน่งได้
9. สร้างข้อความในงานวิดีโอที่สร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆได้
10. สามารถนาไฟล์เสียงจาก Library มาใช้งานได้
11. สามารถอัดเสสียงลงในโปรแกรมจากไมโครโฟนได้
12. อธิบายเทคนิคการปรับแต่งเสียงในโปรแกรมได้
13. สามารถนาผลงานที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ไปนาเสนอในรูปแบบแผ่น CD ได้

3. หน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นกับงานตัดต่อวีดีโอ
หน่วยที่ 2 เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์
หน่วยที่ 3 เรื่อง ส่วนต่างๆของ Ulead VideoStudio
หน่วยที่ 4 เรื่อง การใช้งาน Step Panel
หน่วยที่ 5 เรื่อง การเรียกใช้งาน Menu Bar
หน่วยที่ 6 เรื่อง การเรียกใช้งาน Options Panel
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเรียกใช้งาน Navigation Panel
หน่วยที่ 8 เรื่อง การเรียกใช้งาน Project Timeline
หน่วยที่ 9 เรื่อง การเรียกใช้งาน Library
หน่วยที่ 10 เรื่อง การเรียกใช้งาน Effect
หน่วยที่ 11 เรื่อง โครงงาน

4. แหล่งเรียนรู้

  1. ง23206  เทคโนโลยี 6 –  ครูปู 

 

JOC

 

Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: