การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก

การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก

joc2014-m3

การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก

 • รายวิชา  ง23201  การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก
 • ประเภท  รายวิชาเพิ่มเติม 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 • เวลา  40  ชั่วโมง
 • จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 • เวลาเรียน   2  ชั่วโมง / สัปดาห์
 • ครูผู้สอน    นายจตุรภัทร  ประทุม

1. คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี โดยศึกษาและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาโลโก ศึกษาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้าง คำสั่งในการประมวลผล คำสั่งในการคำนวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่างๆ คำสั่งควบคุมโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้น และสามารถเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่ง ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

2. ผลการเรียนรู้

 1. บอกความหมาย การใช้งานคอมพิวเตอร์ และลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
 2. บอกลักษณะของภาษาโลโกและบอกส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานได้
 3. สามารถเริ่มต้นใช้งานภาษาโลโกและสั่งเต่าโลโกแสดงข้อความภาษาไทยได้
 4. ใช้คำสั่งวาดรูปต่าง ๆ และกำหนดสีพื้นและเส้น เขียนรูปวงกลมและส่วนโค้งและบันทึกภาพได้
 5. สามารถสร้างคำสั่งใหม่ให้โลโกโดยใช้กระบวนความแก้ไขคำสั่งหรือกระบวนความให้ถูกต้อง
 6. สามารถบันทึกและลบกระบวนความ และเรียกชื่อแฟ้มและลบกระบวนความในหน่วยความจำได้
 7. สามารถใช้กระบวนความสร้างชิ้นงานได้
 8. สามารถใช้กระบวนความที่มีตัวแปรสร้างและเปลี่ยนแปลงรูปต่าง ๆ ได้
 9. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาโลโกได้
 10. สามารถประยุกต์โปรแกรม Logo กับงานต่างๆได้

3. หน่วยการเรียนรู้

 1. หน่วยที่ 1  รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. หน่วยที่ 2  หลักการโปรแกรมเบื้องต้น
 3. หน่วยที่ 3  คำสั่งพื้นฐาน
 4. หน่วยที่ 4  คำสั่งวนซ้ำ และกระบวนความ
 5. หน่วยที่ 5  ตัวแปร
 6. หน่วยที่ 6  การเรียกซ้ำ และคำสั่งเงื่อนไข
 7. หน่วยที่ 7  ศึกษาตัวอย่างการเขียนโปรแกรม

4. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการโปรแกรมเบื้องต้น โดยนางวิภาวี  ดวงจักร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม

5. ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อการเรียน

 1. MSWLogo – โปรแกรมภาษาโลโก (ใช้ในมัธยมศึกษาปีที่ 3)

JOC

Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: