การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation : IS2)

การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation : IS2)

joc2016-m2-t2

การสื่อสารและการนำเสนอ
(Communication and Presentation : IS2)

 • รายวิชา  การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation : IS2)
 • ประเภท  รายวิชาเพิ่มเติม 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 • เวลา  40  ชั่วโมง
 • จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 • เวลาเรียน   2  ชั่วโมง / สัปดาห์
 • ครูผู้สอน    นายจตุรภัทร  ประทุม

1. คำอธิบายรายวิชา

_____ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2,500 คำ มีการอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
_____เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

2. ผลการเรียนรู้

 1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง
 2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คำ
 3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual) หรือกลุ่ม(Oral panel presentation) โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
 4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
 5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์

3. หน่วยการเรียนรู้

 1. หน่วยที่ 1 หลักการเขียนงานเชิงวิชาการ
 2. หน่วยที่ 2 ICT กับการนำเสนอ
 3. หน่วยที่ 3 การเขียนและนำเสนอ

4. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. บล็อกเพื่อการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

5. ดาวน์โหลดสื่อเพื่อการเรียน

 1. คู่มือการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) – โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

JOC

Advertisements
%d bloggers like this: