การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS1)

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS1)

joc2016-m2-t1

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and Knowledge Formation : IS1)

 • รายวิชา  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS1)
 • ประเภท  รายวิชาเพิ่มเติม 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 • เวลา  40  ชั่วโมง
 • จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 • เวลาเรียน   2  ชั่วโมง / สัปดาห์
 • ครูผู้สอน    นายจตุรภัทร  ประทุม

1. คำอธิบายรายวิชา

_____ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งใจไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ประกอบความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์
_____เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์ อภิปราย เพื่อให้ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2. ผลการเรียนรู้

 1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
 2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรุ้ที่หลากหลาย
 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
 7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
 8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
 9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

3. หน่วยการเรียนรู้

 1. หน่วยที่ 1  ประเด็นที่ฉันสนใจ
 2. หน่วยที่ 2 ไปแสวงหาคำตอบ
 3. หน่วยที่ 3 รอบรู้และเห็นคุณค่า

4. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. บล็อกเพื่อการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

5. ดาวน์โหลดสื่อเพื่อการเรียน

 1. คู่มือการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) – โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

JOC

Advertisements
%d bloggers like this: