การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

joc2016-m5-t2

การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

 • รายวิชาประเภท  การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
 • ประเภท  รายวิชาเพิ่มเติม 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
 • เวลา  40  ชั่วโมง
 • จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 • เวลาเรียน   2  ชั่วโมง / สัปดาห์
 • ครูผู้สอน    นายจตุรภัทร  ประทุม

1. คำอธิบายรายวิชา

______ศึกษาเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual Studio ในการพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น การใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# การออกแบบโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือต่างๆ การปรับแต่งคุณลักษณะของโปรแกรม และการเขียนโปรแกรม Visual C# ในการควบคุมโปรแกรม
______โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
______เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย และมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. ผลการเรียนรู้

 1. มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Visual C# 2010 พื้นฐานได้
 2. มีความสามารถใช้งานคอนโทรลพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมได้
 3. มีความสามารถใช้ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ เงื่อนไข ลูป โพรซีเยอร์ อีเวนต์ ได้อย่างเหมาะสม
 4. มีความสามารถออกแบบฟอร์ม โมดูล คีบอร์ด เมาส์ เมนูและทูลบาร์ ได้อย่างเหมาะสม
 5. มีความสามารถเขียนโปรแกรมด้วย Visual C# 2010 เบื้องต้นได้
 6. มีความสามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยการเขียนโปรแกรมภาษา C# ได้

3. หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน หมายเหตุ
หน่วยที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual Studio เบื้องต้น  
หน่วยที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน  
หน่วยที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมที่มีการคำนวณทางคณิตศาสตร์  
หน่วยที่ 4 เทคนิคและฟังก์ชันเพิ่มเติมในการพัฒนาโปรแกรม
หน่วยที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์

 • เค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์
 • รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

docx-win-icon

docx-win-icon

 

4. การวัด/ประเมินผล

 • อัตราคะแนน คะแนนเก็บ : กลางภาค : ปลายภาค = 60 : 20 : 20
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 80:20
  • เก็บคะแนนก่อนกลางภาค : 20 คะแนน
  • สอบกลางภาค : 20 คะแนน
  • เก็บคะแนนหลังกลางภาค : 40 คะแนน
  • สอบปลายภาค : 20 คะแนน

5. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. ภาษา C# โดย MarcusCode
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ โดย ครูธนพงศ์ หมีทอง

6. ดาวน์โหลดสื่อเพื่อการเรียน

 1. คู่มืออบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# โดย สสวท.

JOC

Advertisements
%d bloggers like this: