คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

joc2016-m6-t1

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

 • รายวิชา  คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
 • ประเภท  รายวิชาเพิ่มเติม 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
 • เวลา  40  ชั่วโมง
 • จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 • เวลาเรียน   2  ชั่วโมง / สัปดาห์
 • ครูผู้สอน    นายจตุรภัทร  ประทุม

1. คำอธิบายรายวิชา

2. ผลการเรียนรู้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลได้
 2. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ได้
 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการนำเสนอข้อมูลได้
 4. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลได้
 5. มีความสามารถเตรียมงานนำเสนอและออกแบบเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลได้
 6. มีความสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมที่สร้างเว็บไซต์ได้
 7. มีความสามารถสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมเป็นโครงงานขนาดเล็กได้
 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้
 9. มีความสามารถนำเสนอผลงานได้
 10. มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

3. หน่วยการเรียนรู้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลและการสร้างเว็บไซต์
 2. หลักการออกแบบการนำเสนอข้อมูลและการสร้างเว็บไซต์
 3. การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลได้
 4. การสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูล
 5. การนำเสนอและเผยแพร่
 6. จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

4. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. คู่มือการใช้งาน Sway เบื้องต้น โดย นายจตุรภัทร ประทุม

5. ดาวน์โหลดสื่อเพื่อการเรียน

 1. คู่มือการใช้งาน Sway เบื้องต้น โดย นายจตุรภัทร ประทุม

JOC

%d bloggers like this: