คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

joc2016-m6-t1

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

 • รายวิชา  คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
 • ประเภท  รายวิชาเพิ่มเติม 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
 • เวลา  40  ชั่วโมง
 • จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 • เวลาเรียน   2  ชั่วโมง / สัปดาห์
 • ครูผู้สอน    นายจตุรภัทร  ประทุม

1. คำอธิบายรายวิชา

2. ผลการเรียนรู้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลได้
 2. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ได้
 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการนำเสนอข้อมูลได้
 4. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลได้
 5. มีความสามารถเตรียมงานนำเสนอและออกแบบเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลได้
 6. มีความสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมที่สร้างเว็บไซต์ได้
 7. มีความสามารถสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมเป็นโครงงานขนาดเล็กได้
 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้
 9. มีความสามารถนำเสนอผลงานได้
 10. มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

3. หน่วยการเรียนรู้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลและการสร้างเว็บไซต์
 2. หลักการออกแบบการนำเสนอข้อมูลและการสร้างเว็บไซต์
 3. การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลได้
 4. การสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูล
 5. การนำเสนอและเผยแพร่
 6. จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

4. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. คู่มือการใช้งาน Sway เบื้องต้น โดย นายจตุรภัทร ประทุม

5. ดาวน์โหลดสื่อเพื่อการเรียน

 1. คู่มือการใช้งาน Sway เบื้องต้น โดย นายจตุรภัทร ประทุม

JOC

Advertisements
%d bloggers like this: