การเขียนโปรแกรมภาษาซี

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

joc2014-m5

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

 • รายวิชา  ง32201  การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 • ประเภท  รายวิชาเพิ่มเติม 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
 • เวลา  40  ชั่วโมง
 • จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 • เวลาเรียน   2  ชั่วโมง / สัปดาห์
 • ครูผู้สอน    นายจตุรภัทร  ประทุม

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบ ขั้นตอน ในการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ คำสั่งต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่างๆ โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งาน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

2. ผลการเรียนรู้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบในระดับภาพรวมเบื้องต้น ( System Analysis หรือ SA )
 4. สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 5. สามารถเขียนลำดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
 6. สามารถบอกความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายผังงานต่างๆ
 7. มีความรู้ความเข้าใจนำขั้นตอนการเขียนโปรแกรมมาเขียนเป็นผังงานโปรแกรม
 8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา C
 9. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของภาษา C และสามารถใช้โปรแกรมแปรภาษา C
 10. มีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ข้อมูล
 11. มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น

3. หน่วยการเรียนรู้

 1. หน่วยที่ 1  การพัฒนาโปรแกรม
 2. หน่วยที่ 2  แนะนำภาษาซี
 3. หน่วยที่ 3  ตัวแปร และตัวดำเนินการ
 4. หน่วยที่ 4  คำสั่งควบคุม
 5. หน่วยที่ 5  โครงงานคอมพิวเตอร์

4. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี  โดยนายจตุรภัทร ประทุม โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
 2. ง30242 การโปรแกรมและการประยุกต์ [ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ]  โดยนาย มาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
 3. ประวัติเดนนิส ริตชี (Dennis Ritchie) – wikipedia.org
 4. C programming.com – Learn C and C++ Programming
 5. สอน C, C++ Programming – webthaidd learning
 6. cplusplus.com – The C++ Resources Network

5. ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อการเรียน

 1. Dev-C++ –  โปรแกรมเท็กอิดิเทอร์ เป็นทั้งเท็กอิดิเทอร์ และคอมไพเลอร์ในตัว ใช้เขียนโปรแกรมภาษา C/C++ (ใช้ในมัธยมศึกษาปีที่ 5)

JOC

Advertisements
 1. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น นะครับ

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: