เกรดที่แต่ละคณะใช้สมัครรับตรง ปี 2558 มาดูกัน!!

25570703-dek-d-grade-2558-604x302

หลังจากประกาศผล Admission มาเมื่อไม่กี่วัน ก็มีข้อมูลจากเว็บไซต์ Dek-D ถึงเรื่อง ผลการเรียน หรือเกรดที่แต่ละคณะ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เขาจะใช้รับตรง ในปีการศึกษา 2558 มาฝากกันครับ

 

ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่า เกรดที่ใช้ในรับตรง 58 มีอยู่ 4 ประเภทดังนี้…

เกรด 4 เทอม = เกรด ม.4 (เทอม 1-2) + ม.5 (เทอม 1-2)
เกรด 5 เทอม = เกรด ม.4 (เทอม 1-2) + ม.5 (เทอม 1-2) + ม.6 (เทอม 1)
เกรด 6 เทอม = เกรด ม.4 (เทอม 1-2) + ม.5 (เทอม 1-2) + ม.6 (เทอม 1-2)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
– คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะสหเวชศาสตร์ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะเภสัชศาสตร์ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะวิทยาศาสตร์ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00-2.75 ตามแต่สาขาวิชา)
– คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีฯ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะพลศึกษา (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะมนุษยศาสตร์ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00-2.75 ตามแต่สาขาวิชา)
– คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25)
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
– คณะสังคมศาสตร์ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00-2.75 ตามแต่สาขาวิชา)
– วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
– วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
– สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.30)
               อ้างอิง http://admission.swu.ac.th/data/news/2556/560059.pdf

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50)
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00)
– คณะครุศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
– คณะรัฐศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะอักษรศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะเศรษฐศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะวิทยาศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
               อ้างอิง http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/time57.pdf

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์ (5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะศิลปศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะสหเวชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00)
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะสาธารณสุขศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
               อ้างอิง http://web.reg.tu.ac.th/registrar/NEWS/6801_2557.pdf

ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– วิทยาลัยบริหารและจัดการ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
                อ้างอิง http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/infoPage.php

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– คณะเกษตร, คณะประมง, คณะวนศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะวิทยาศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50-2.75 ตามแต่สาขาวิชา)
– คณะพลศึกษา (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– คณะเศรษฐศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00-3.50 ตามแต่สาขาวิชา)
– คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00)
– คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะมนุษยศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00)
– คณะเทคนิคการสัตวแพทย์, คณะสิ่งแวดล้อม (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
                อ้างอิง http://admission.ku.ac.th/assets/kuadmission/KUadmission.pdf

มหาวิทยาลัยบูรพา
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
– หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
– หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
– คณะสหเวชศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
– คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
– คณะศึกษาศาสตร์ (เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00)
               อ้างอิง http://regservice.buu.ac.th/text/AC2.pdf

มหาวิทยาลัยมหิดล
– คณะทันตแพทยศาสตร์ (ไม่ต่ำกว่า 3.00)
– คณะเภสัชศาสตร์ (ไม่ต่ำกว่า 3.00)
– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ไม่ต่ำกว่า 2.75-3.00 ตามแต่สาขาวิชา)
– คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ไม่ต่ำกว่า 2.75-3.00 ตามแต่สาขา)
– คณะวิทยาศาสตร์ (ไม่ต่ำกว่า 2.75-3.00 ตามแต่สาขาวิชา)
– คณะเทคนิคการแพทย์ (ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะกายภาพบำบัด (ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะพยาบาลศาสตร์ (ไม่ต่ำกว่า 2.75)
– คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ไม่ต่ำกว่า 3.00)
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่ต่ำกว่า 2.50-2.75 ตามแต่สาขาวิชา)
– คณะศิลปศาสตร์ (ไม่ต่ำกว่า 3.00)
               อ้างอิง http://www.mahidol.ac.th/directadmission/doc/regulation2557.pdf

โครงการรับตรงที่ไม่ใช้เกรด
– รับตรง กสพท. (คณะแพทยศาสตร์-คณะทันตแพทยศาสตร์)
– โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

 

ข้อมูลทั้งหมดนี้ คุณพี่ลาเต้ เขาอ้างอิงจากระเบียบการรับตรงของปี 57 นะครับ ซึ่งคาดว่าปี 58 ก็อาจจะไม่ต่างกันมาก ยังไงต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว และต้องทำเกรดให้สูงเข้าไว้ อย่างน้อยก็น่าจะ 3.00 อัพนะครับ จะได้มีสิทธิ์สมัครสอบรับตรงได้หลายๆ คณะ  หลายๆ  โครงการ

 

ที่มา:  Dek-D.com – เกรดที่ใช้สมัครรับตรง 58 (คณะไหน ใช้เกรดเท่าไหร่ ดูที่นี่เลย)

JOC

Advertisements

About ครูจตุรภัทร

I am a Teacher. I teach Computer subject and my student are class 7 to 12. Thank you for visited my blog.

Posted on 3 กรกฎาคม 2014, in การเรียนการสอน and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: