ประกาศผลการแข่งขันประกวด “Thailand Social Media Award 2013”

ประกาศผลการแข่งขันประกวด “Thailand Social Media Award 2013”

  • รางวัลประเภทยอดเยี่ยม
ระดับ ผู้จัดทํา เว็บไซต์
ประถมศึกษาตอนต้น นางสาวสุรีรัตน์ จุติกรี
– โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
http://knowin.wordpress.com/
ประถมศึกษาตอนปลาย นางสาวขนิษฐา วทัญญู
– โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
http://krukanidta.wordpress.com/
มัธยมศึกษาตอนต้น นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล
– โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
http://krupiyarerk.wordpress.com/
มัธยมศึกษาตอนปลาย ว่าที่ร.ต.ชิตชัย โพธิ์ประภา
– โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
http://phchitchai.wbvschool.net/
  • รางวัลประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้จัดทํา เว็บไซต์
คณิตศาสตร์ 1. นายนรินทร์โชติ บุญยนันท์สิริ
– โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
http://krunarinchoti.wordpress.com/
2. นายนฤพนธ์ สายเสมา
– โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
http://kruaun.wordpress.com/
3. นายไพรวัล ดวงตา
– โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
http://krupraiwan.wordpress.com/
วิทยาศาสตร์ 1. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
– โรงเรียนนนทรีวิทยา
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/
2. นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา
– โรงเรียนบ้านกระสังพิทยาคม
http://krupitakchatr.wordpress.com/
3. นายสมพร เหล่าทองสาร
– โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
http://somporndb.wordpress.com/
4. นางอังสนา แสนเยีย
– โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
http://biologynsp.wordpress.com/
ภาษาต่างประเทศ 1. นายมงคล คลังมนตรี
– โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
http://krutongtang.wordpress.com/
2. นางทิพยวรรณ สุโธ
– โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
http://krutip.wordpress.com/
3. นางกฤตยา ศรีริ
– โรงเรียนภัทรบพิตร
http://kitayapoo.wordpress.com/
4. นายมนเฑียร อิ่นแก้ว
– โรงเรียนสา
http://krudoremon.wordpress.com/
ภาษาไทย 1. นางสาวรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์
– โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
http://ruangrat.wordpress.com/
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1. นายประสงค์ โนนตาเถร
– โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
http://nongnan9004.wordpress.com/
2. นายพิทักษ์ สมาน
– โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
http://barmepuyai.wordpress.com/
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. นายศาสตรา เพียงงาม
– โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
http://krutongtang.wordpress.com/
2. นายปิยะดนัย วิเคียน
– โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
http://krupiyadanai.wordpress.com/
3. นางสาวชมชญา แก้วกําพร้า
– โรงเรียนสวนแตงวิทยา
http://iamchommy.wordpress.com/
4. นายณัฐพล บัวอุไร
– โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลําลูกกา
http://www.nattapon.com/
สุขศึกษาและพลศึกษา 1. นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
– โรงเรียนวัดพวงนิมิต
http://krutassaneeindex.wordpress.com/
ศิลปะ 1. นายพิพัฒน์ ตะภา
– โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
http://krooluang.wordpress.com/
  • รางวัลพิเศษ
ผู้จัดทํา โรงเรียน เว็บไซต์
1. นายธนกฤต เลิศล้ำ โรงเรียนบ้านนาหล่ม http://thanakit553.wordpress.com/
2. นายเทวฤทธิ์ขันโมลี โรงเรียนศึกษานารี http://www.dekphysics.com/
3. นางสาวปิติมา บุญประสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ http://krubaitoei.wordpress.com/
4. นางสาววารุณี บํารุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม http://thwarunee.wordpress.com/
5. นางสมร ตาระพันธ์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา http://krusmo.wordpress.com/
6. นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา http://arreelak.wordpress.com/
7. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม http://www.pattipon.com/
8. นายจตุรภัทร ประทุม โรงเรียนคํานาดีพิทยาคม https://jaturapad.wordpress.com/
9. นางสาววรวรรณ เหรียญทอง โรงเรียนปิยบุตร http://weblog54.wordpress.com/
10. นายเทวัญ ภูพานทอง โรงเรียนนามนพิทยาคม http://comkrutae.wordpress.com/
  • สำหรับเว็บไซต์ของผู้ได้รับรางวัลนี้ ได้ทำขึ้นมาจากการสืบค้นผ่าน Google ครับ ถ้าผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย และช่วยแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องด้วยครับ

ที่มา:

  1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

JOC

Advertisements

About ครูจตุรภัทร

I am a Teacher. I teach Computer subject and my student are class 7 to 12. Thank you for visited my blog.

Posted on 28 กรกฎาคม 2013, in การประกวดและแข่งขัน, Social Network, Wordpress and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: